Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.zbrusunove.sk

 

  1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Predávajúcim je:

Zbrusunove.sk – iveta karabová, Puškinova 870/8A , 093 03  Vranov nad Topľou

Predávajúci vykonáva svoju činnosť na základe medzinárodnej licencie udelenej v Common Law Court  číslo CD 22/826013  a pod názvom Zbrusunove.sk. Predaj sa tiež riadi jednotným obchodným zákonníkom UCC. /medzinárodné právo/

Licencia je k nahliadnutiu vo Obchodných podmienkach.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný formulár

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho cez stránku www.zbrusunove.sk

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúmu spolu so záručným listom a dokladom o kúpe.

Predávajúci je povinný dodať tovar, alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád

8.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch  na základe písomného podania, resp. po dohode telefonicky.  Ak tovar vykazuje chyby, vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu poštou predávajúcemu  tak, že doručí tovar na adresu: iveta karabová, Puškinova 870/8A, 093 03 Vranov nad Topľou, alebo naadresu miroslav karaba Puškinova 870/8 093 03 Vranov nad Topľou. K reklamácii priloží kópiou dokladu o nákupe, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Vzor formulára je v záveri týchto reklamačných podnienok a tiež je k dispozícii v  obchodných podmienkach.  Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b/ doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
c/ doručenie dokladu o nákupe  vydanej predávajúcim,

d/ predávajúci odporúča  pri vrátení kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť ak sa jedná o vyššiu sumu reklamovaného tovaru.

e/ tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 910991962 alebo +421 910795559 , prípadne na e-mail info@zbrusunove.sk

10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť zákazníka o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania v súlade so zavedenými dobrými mravmi. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami  a to e-mailom a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím spolu so stanoviskom vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 6 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, predávajúci ktorý reklamáciu vybavia, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a/ nepredložením dokladu o zaplatení, dokladu o nákupe alebo záručného listu

b/ neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c/ uplynutím záručnej doby tovaru,
d/ mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e/ používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g/ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

h/ poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i/ poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j/ neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k/ zásahom do tovaru zákazníkom,
l/ bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a/ odovzdaním opraveného tovaru,
b/  výmenou tovaru,
c/ vrátením kúpnej ceny tovaru,
d/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e/ písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

16. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

17. Záručná doba je   6 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dokladu o nákupe a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu  15. týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho  týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
2. predávajúci chybný tovar vymení.

22. Výmena tovaru sa nevzťahuje na sekciu tovaru – nábytok, nakoľko  ide o renovovaný použitý kus, ktorý môže vykazovať známky mierneho poškodenia predchádzajúcim užívaním a kupujúci berie v tomto prípade na vedomie, že si v internetovom obchode nekupuje nový kus nábytku ale už zrenovovaný kus po predchádzajúcom používaní.  Záručná doba pri tomto tovare je 6 mesiacov.

23. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho na základe  týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a/ výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b/ v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

Pri renovovanom nábytku platia tie isté podmienky ako v bode 22. reklamačného poriadku, t.j. nevzťahuje sa tu výmena tovaru za nový kus , nakoľko každý kus renovovaného nábytku je originálom , pokiaľ by išlo o chyby renovácie predávajúci tieto chyby posúdi či  k nim došlo nesprávnym používaním a ošetrovaním. Ak predávajúci reklamáciu uzná tieto chyby odstráni , poprípade sa dohodne s kupujúcim na výmene za iný kus alebo na inej alternatíve, poprípade sa dohodnú na vrátení peňazí.

24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

27. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

27 . Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 9. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

28. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

29. Výmena tovaru za iný v prípade, že zákazníkovi nevyhovuje veľkosť, tvar, typ nie je možná. Výmenu je možné zabezpečiť Odstúpením od zmluvy do 14 dní, tovar stačí spolu s vyplneným formulárom na Odstúpenie od zmluvy zaslať na adresu predávajúceho iveta karabová, Puškinova 870/8A, 093 03  Vranov nad Topľou. A následne si tovar objedná znova podľa svojich požiadaviek a tým vytvorí novú objednávku.

vo Vranove nad Topľou, 01.01.2022